CD

Mechanismus-Code
Code du mécanisme
Mechanism Code

Source: HCI Solutions AG   |   Release 2008-01

Mechanism Code, 0=ungeklärt 1=geklärt 2=wahrscheinlich

Tooltip

German Mechanismus-Code
French Code du mécanisme


Copyright © HCI Solutions AG 2015
PROD  1.0.6337.15945